fbpx

Algemeen voorwaarden Bootcamp Tai

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP TAI

a. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp Tai zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een training, aangeboden en/of verzorgd door Bootcamp Tai.

b. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp Tai zijn van toepassing op elke Strippenkaart en elk Abonnement die een Deelnemer recht geeft op deelname aan een training.

d. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement alsook door deelname aan een training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp Tai.

e. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp Tai geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f. Bootcamp Tai kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp Tai van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Bootcamp Tai. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp Tai verstrekt.

2. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen Bootcamp Tai en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie maakt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord aan voor het registratiesysteem van Bootcamp Tai.

b. Voor Bootcamp Tai ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder proefles, is voldaan.

c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bootcamp Tai. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

d. Een overeenkomst tussen Bootcamp Tai en een Deelnemer bestaat uit:

(i) een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan alle trainingen.
(ii) een Abonnement, dat bestaat uit:

(a) een jaar Abonnement onbeperkt dat in een bepaalde periode recht geeft onbeperkt deelname aan alle trainingen

(b) een 6 Maanden Abonnement onbeperkt dat in een bepaalde periode recht geeft onbeperkt deelname aan alle trainingen
(c) een 3 Maanden Abonnement onbeperkt dat in een bepaalde periode recht geeft onbeperkt deelname aan alle trainingen
(d) een Maand onbeperkt dat in een bepaalde periode recht geeft onbeperkt deelname aan alle trainingen

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN
a. Een Strippenkaart of Abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Een Strippenkaart is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de app van Bootcamp Tai. Als een Strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een training.
c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart of abonnement niet worden gepauzeerd. Bootcamp Tai zoekt wel een passende oplossing op de sitiuatie, heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot oplossing wordt ingewilligd.
d. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
h. Een Abonnement heeft een geldigheid van een 1 jaar, 6 maanden, 3 maanden, 1 maand . Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven.

3.1 NO SHOW FEE BELEID ABONNEMENTEN

Indien je niet hebt geannuleerd voor een gereserveerde les maar de les niet hebt bijgewoond. Ontvang je hiervoor een No-Show Fee van 5 euro.

Hoe werkt het?
1. Bij je eerste no-show krijg je een bericht dat je een “No-show hebt ontvangen, daarbij word er ook een link gestuurd met de no show fee van 5 euro.
2. Wanneer je een no-show ontvangt heb je 48 uur om deze handmatig te betalen.
1. Als er geen handmatige betaling is gedaan zullen wij het bedrag automatisch incasseren.
2. Als de eerste poging om te incasseren niet lukt dan sturen wij reminder via Whatsapp met de betaallink.
3. Mocht dit niet lukken dan wordt je account geblokkeerd voor het maken van nieuwe reserveringen, meedoen bij je bestaande reserveringen kan nog wel.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
a. Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement.
b. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Bootcamp Tai. (bootcamp Tai App)
c. Een Abonnement kan worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.
Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert Bootcamp Tai automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement.
d. Een Abonnement wordt – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 15e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt dit tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling worden afgeschreven.
e. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Bootcamp Tai of een door Bootcamp Tai ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Bootcamp Tai verschuldigd is, aan Bootcamp Tai verschuldigd.
h. Bootcamp Tai heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ANNULERING ABONNEMENT
a. Een Deelnemer kan een abonnement alleen via de Manager bij Bootcamp Tai annuleren. Bootcamp Tai bevestigt de annulering per Email/WhatsApp.

6. ONTBINDING
a. De Deelnemer kan een overeenkomst met Bootcamp Tai ontbinden met een termijn van tenminste 1 maand voor aanvang van de nieuwe maand.

7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN GROEPSLES
a. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem (Bootcamp Tai App). Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een training.
b. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk (12) uur voor aanvang van een training nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht.
c. Bootcamp Tai is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainers tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen.
d. Bootcamp Tai heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
e. Buitengewone omstandigheden leveren voor Bootcamp Tai altijd overmacht op en ontheffen Bootcamp Tai van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Bootcamp Tai ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
f. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Bootcamp Tai is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

8. AANSPRAKELIJKHEID
a. Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.
b. Bootcamp Tai, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een training.
c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Bootcamp Tai, haar medewerkers en trainers, is Bootcamp Tai niet aansprakelijk.
d. Bootcamp Tai is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
e. Bootcamp Tai is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
f. Bootcamp Tai behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
g. Bootcamp Tai is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Training.
h. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
a. Bootcamp Tai respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b. Bootcamp Tai gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Bootcamp Tai deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
c. Bootcamp Tai zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d. De werknemers van Bootcamp Tai en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
e. De verstrekte informatie op de website http://www.bootcamptai.com is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
f. Hoewel Bootcamp Tai de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Bootcamp Tai niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Bootcamp Tai sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
g. De website http://www.bootcamptai.com en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Bootcamp Tai.

10. KLACHTEN
a. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Bootcamp Tai zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Bootcamp Tai te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of E-mail ingediend bij Bootcamp Tai Bootcamptai@hotmail.com, +(31) 6 – 30 73 67 88) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
c. Bootcamp Tai beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Bootcamp Tai verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp Tai.

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp Tai kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Bootcamp Tai.
b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.